separator separator
 

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania - „ Dodávka, montáž dávkovačov a náplní do dávkovačov -ZIMNÝ ŠTADIÓN“

Dátum 01.12.2021

 

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky „Dodávka, montáž dávkovačov a náplní do dávkovačov- ZIMNÝ ŠTADIÓN “

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117

Dátum: 22.11.2021

 

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky „Revitalizácia a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica-úprava lepených väzníkov

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117

Druh: služba

Dátum 16.11.2021

 

Názov zákazky: „Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva – Zimný štadión Banská Bystrica“ - MODERNIZÁCIA A ÚPRAVA OSTATNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA A INFRAŠTRUKTÚRY

Zákazka zadávaná podľa §117

Druh: služba

dátum: 15.11.2021


 

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky

„Dodávka a montáž vnútorného rozvodu ÚK v miestnosti parkovania rolieb – ZIMNÝ ŠTADIÓN – hala A“

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 

Druh: služba

Dátum 05.11.2021