separator separator
Povinne zverejňované informácie
 
Povinne  zverejňované informácie v zmysle zákona číslo 546/2010 Z.z. ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník a zákon číslo 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene s doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií).