separator separator
 

Zlúčenie spoločností BPM s.r.o. a MBB a.s.!!!
 

Spoločnosť MBB a.s., so sídlom ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 039 225, DIČ: 2020093504, IČ DPH: SK2020093504, v zastúpení: Ing. Dušan Argaláš - predseda predstavenstva a JUDr. Juraj Džmura - člen predstavenstva, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/S vyhlasuje v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov


obchodnú verejnú súťaž na predkladanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet súťaže - predaj osobných motorových vozidiel