separator separator
 
Predloženie ponuky na predmet zákazky: 5.stavba OS Pršianska terasa blok "B2"- SO 104, SO 104.1, Komunikácie a SO-01-2 Komunikácia vetva "F"