separator separator
SÚBORY ZMLUVNÉ STRANY DÁTUM
212-2021-Kupna zmluva-14.04.2021__Bet
191-2021-Zmluva o dodavke vody-07.04.
206-2021-Kupna zmluva-07.04.2021__Kme
209-2021-Zmluva o najme NP-31.03.2021
Dodatok c.3 k Zmluve o dodavke tepla
133-2021-Zmluva o najme bytu-31.03.20
129-2021-Kupna zmluva 129-2021 z 31.0
140-2021-Zmluva o najme-31.03.2021__E
208-2021-Zmluva o posk.fin.zabezpeky-
132-2021-Zmluva o posk.fin.zabezpeky-
Dohoda o skonceni najmu bytu-31.03.20
207-2021-Najomna zmluva-31.03.2021__S
Dohoda o ukonceni Zmluvy c01-NP-2013-
183-2021-Kupna zmluva-30.03.2021__Zis
Dodatok c.2 k Zmluve o dielo c.571-20
051-2021-Zmluva o najme nehnutelnosti
139-2021-Zmluva o najme-18.03.2021__S
Dodatok c.7 k zmluve c.2-2011-16.03.2
062-2021-Zmluva o dielo-10.03.2021__C
006-2021-Zmluva o buducej zmluve o zr
047-2021-Zmluva o najme bytu-09.03.20
046-2021-Zmluva o najme bytu-09.03.20
045-2021-Zmluva o najme bytu-08.03.20
052-2021-Zmluva o posk.fin.zabezpeky-
053-2021-Zmluva o najme bytu-26.02.20
Dohoda o skonceni najmu NP-26.02.2021
057-2021-Zmluva o najme NP-26.02.2021
056-2021-Zmluva o posk.fin.zabezpeky-
Dohoda o skonceni najmu bytu-12.02.20
552-2020-Zmluva o bezodplatnom pevzat
Dodatok c.1 k Zmluve o dielo c.571-20
Dodatok c.2 ku kupnej zmluve c. Z2020
Dodatok c.4 k Zmluve o najme NP c.94-
008-2021-Zmluva o najme bytu-29.01.20
Dohoda o splatkovom kalendari-27.01.2
Dohoda s platkovom kalendari-27.01.20
Dodatok c.1 Zmluvy o najme NP-25.01.2
Dodatok c.1 k Zmluve o najme NP c.48-
050-2021-Zmluva o posk.dotacie z rozp
644-2020-Kupna zmluva-15.01.2021__ENS
049-2021-Zmluva o najme NP-15.01.2021
048-2021-Zmluva o najme NP-15.01.2021
005-2021-Zmluva o prevode vlastnictva
683-2020-Zmluva o buducej zmluve a zr
004-2021-Zmluva o najme-11.01.2021__R
646-2020-Kupna zmluva-11.01.2021__BES
001-2021-Zmluva o najme lad.plochy-05
003-2021-Zmluva o prenajme ladovej pl
002-2021-Zmluva o posk.sluzieb najom
Dodatok c.3 k Zmluve S+M-01.01.2021__
MBB a.s - Betka
MBB a.s - STVAK
MBB a.s - Kmet
MBB a.s - MUDr Valastan
MBB a.s - STEFE BB
MBB a.s - Geroova
MBB a.s - Stred vod spol
MBB a.s - Ernek
MBB a.s - MUDr Valastan
MBB a.s - Geroova
MBB a.s - Polacekova
MBB a.s - STEFE BB
MBB a.s - STEFE BB
MBB a.s - Zisko
MBB a.s - _Adifex
MBB a.s - Mesto BB
MBB a.s - Sabova
MBB a.s - Amicomp
MBB a.s - CREAT
MBB a.s - BYTY Severna
MBB a.s - Berkyova
MBB a.s - Berkyova
MBB a.s - Buckova
MBB a.s - Kocisova
MBB a.s - Kocisova
MBB a.s - Nasa sanca
MBB a.s - MT TRADE
MBB a.s - MT Trade
MBB a.s - Polenkovic
MBB a.s - SVP s
MBB a.s - ADIFEX
MBB a.s - REMOV Sport
MBB a.s - Daruj nadej oz
MBB a.s - Buckova
MBB a.s - HC 05 a
MBB a.s - Barani oz
MBB a.s - Barani oz
MBB a.s - HC 05 a
MBB a.s - Mesto BB
MBB a.s - ENSTRA
MBB a.s - Barani oz
MBB a.s - HC 05 BB a
MBB a.s - Marekova
MBB a.s - PROFINEX
MBB a.s - Riha
MBB a.s - BESICO REAL ESTATE
MBB a.s - HK UMB BB
MBB a.s - Kraso ISKRA
MBB a.s - OZ UMB
MBB a.s - AMICOMP
14.04.2021
07.04.2021
07.04.2021
31.03.2021
31.03.2021
31.03.2021
31.03.2021
31.03.2021
31.03.2021
31.03.2021
31.03.2021
31.03.2021
30.03.2021
30.03.2021
29.03.2021
23.03.2021
18.03.2021
16.03.2021
10.03.2021
09.03.2021
09.03.2021
09.03.2021
08.03.2021
26.02.2021
26.02.2021
26.02.2021
26.02.2021
26.02.2021
12.02.2021
12.02.2021
11.02.2021
09.02.2021
31.01.2021
29.01.2021
27.01.2021
27.01.2021
25.01.2021
25.01.2021
21.01.2021
15.01.2021
15.01.2021
15.01.2021
13.01.2021
11.01.2021
11.01.2021
11.01.2021
05.01.2021
05.01.2021
05.01.2021
01.01.2021
Počet súborov: 50 120.29 MB