separator separator
Nájomný bytový dom na Rudohorskej uli
 

- 13 garsóniek
- 37 jednoizbových bytov
- 10 dvojizbových bytov
- 4 trojizbové byty


Postup žiadateľov o nájomný byt vo vlastníctve MBB a.s.:

- V PRÍPADE UVOĽNENÉHO NÁJOMNÉHO BYTU!

- Žiadosť' o nájomný byt - adresovaná na Mesto Banská Bystrica

- v spolupráci s ref. sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ je nutné dokladovať príjem domácnosti žiadateľa

- po súhlase s pridelením nájomného bytu zo strany Mesta Banská Bystrica spoločnosť MBB a.s. podpíše so žiadateľom:

Zmluvu o nájme bytu,

Zmluvu o finančnej zábezpeke.

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájomný byt- KLIKNI TU !!!

Potvrdenie o príjme nájomcu pre rok 2020 - opakované uzatvorenie NZ  KLIKNI TU !!!