separator separator
 

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispločenskej činnosti